תנאי שימוש

 1. CoderZ™ הגיעה
 2. רובוגרופ ט.א.ק. בע”מ לרבות החברות הבנות שלה:Intelitek, Inc., קודרז טכנולוגיות בע”מ או רובוטק טכנולוגיות בע”מ (“החברה”, “אנו”, “אותנו” או “Intelitek”) מאפשרת גישה באמצעות www.‘old-website.gocoderz.com’ (“האתר”) ל-CoderZ ™, שהיא פלטפורמה חינוכית הכוללת סרטוני וידיאו, תוכנית לימודים, שיעורים וכלי פיתוח לאימון תלמידים כדי להכשירם להיות מתכנתים ליישומים רובוטיים (“השירותים”). באמצעות האתר והשירותים, אתה (“אתה”, “שלך” או “המשתמש/ים”) יכול לכתוב, להעלות, לשתף ולפרסם תכנים שיצרת בעצמך כגון קוד תוכנה, הערות או פוסטים (“תוכן של משתמש”).
 3. תנאי שימוש אלה (“התנאים”) חלים על כל בתי הספר וגופים וארגונים קשורים המשתמשים בשירותים, לרבות, ללא הגבלה, מנהלים הניגשים לשירותים עבור עצמם (כל אחד – “בית ספר”), וכן על כל מבקרים שאינם בתי ספר, משתמשים ואחרים, לרבות תלמידים, מורים והוריהם, המשתמשים בשירותים.
 4. בעצם השימוש באתר ו/או בשירותים, אתה מאשר ומסכים שקראת, הבנת והסכמת שתנאי שירות אלה, מדיניות הפרטיות של CODERZ וכן מדיניות ההגנה על הפרטיות של ילדים בשימושים מקוונים של CODERZ, שאפשר למצוא ב- www.coderzworld.com/privacy (“מדיניות הפרטיות”) המוכללת למסמך זה בדרך של אזכור, יחייבו אותך. תנאים אלה חלים על כל המשתמשים באתר ובשירותים.
 5. אם אינך מסכים לתנאים או למדיניות הפרטיות, אינך רשאי להשתמש באתר ובשירותים.
 6. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או לעדכן את התנאים והמדיניות בכל עת, ובעצם המשך השימוש באתר ו/או בשירותים אתה מסכים שהתנאים המעודכנים או ששונו יחייבו אותך.
 7. התנאים מנוסחים בלשון זכר, אך מתייחסים לשני המינים כאחד
 8. מעבר לגיל ההסכמה?
 9. אתה מאשר שאתה בן 18 שנים או יותר, או שיש לך הסכמה חוקית מהורה או אפוטרופוס, או שאתה הורה או אפוטרופוס המסכים לתנאים אלה בשמך ובשם הילד שלך.
 10. אתה מאשר עוד שיש לך יכולת וכשרות משפטית מלאים להתקשר בתנאים אלה ולציית לתנאים, להוראות, להתחייבויות, לחיובים, למצגים ולהצהרות המפורטים בהם. אולם, גם אם אין לך כשרות משפטית להתקשר בהסכם, אם תסכים ביודעין ותפיק הנאה מיתרונות השירותים והאתר, תחשב כמחויב בהתחייבויות שבתנאים אלה.
 11. הגישה ל- CoderZ™ היא מה שחשוב
 12. בכדי לגשת לשירותים, עליך ליצור חשבון CoderZ (להלן – “החשבון שלך”) באמצעות האתר. על מנת להשלים את יצירת החשבון עליך למסור מידע מדויק ומלא. אתה – ולא אף אחד אחר – נושא באחריות לפעילות המתנהלת בחשבון שלך, ועליך לשמור על שם המשתמש והסיסמה (“אמצעי הזיהוי”) של החשבון מאובטחים. אל תתיר לאדם אחר להשתמש באמצעי הזיהוי שלך, מכיוון ששימוש באמצעי הזיהוי שלך על ידי אחרים הוא עילה לסגירת החשבון שלך. אם ייוודע לך על

שימוש לא-מורשה באמצעי הזיהוי ובחשבון שלך, עליך להודיע לחברה ללא דיחוי. אם Intelitek תסגור את החשבון שלך, אינך רשאי לפתוח חשבון חדש ללא רשות מפורשת מ- Intelitek.

 1. אם אתה פותח חשבון עבור בית ספר, אזי אתה מצהיר ומתחייב שאתה נציגו המורשה של בית הספר, שבסמכותך לחייב את בית הספר להסכם זה ושאתה מסכים להסכם זה בשמו של בית הספר. אם אתה מורה, אתה רשאי להזמין את תלמידיך לגשת לאתר ולשירותים, ובלבד שהזמנת תלמידיך עולה במלואה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו, ובכלל זה בנוגע לילדים, ובתנאי שהתלמידים מסכימים לתנאים אלה בהתאם להוראותיהם. משעה שאתה מצטרף, אתה אחראי לחשבון שלך ולכל הנתונים הקשורים בו. הגם שהחברה לא תישא באחריות להפסד שייגרם בשל שימוש לא-מורשה בחשבונך, אתה עשוי לחוב בשל הפסד שייגרם לחברה או לאחרים בשל שימוש לא-מורשה כאמור.
 2. התקופה שבמהלכה אתה משתמש מורשה בשירותים באמצעות חשבון תקף תקרא “תקופת חברות”.
 3. תשלום. שים נא לב כי דמי המנוי התקופתיים לתקופת החברות משולמים מראש. אם תבחר לקצר את תקופות החברות שלך, או לבטל את חברותך, מסיבה כלשהי, לא תקבל החזר עבור יתרת התקופה.
 4. אם מדברים על קניין רוחני…
 5. “זכויות קניין רוחני” – פירושן, כל הזכויות והאינטרסים בכל (א) פטנטים, דגמי שירות, בקשות פטנט ובקשות המשך (המשכים, חלוקות או המשכים חלקיים), הוצאות מחדש, הארכות, חידושים ובחינה מחודשת של אלה, ופטנטים שניתנו על בסיסם; (ב) סימני מסחר רשומים או לא-רשומים, סימני שירות, שמות עסקיים, שמות מתחמי אינטרנט וכל המוניטין הכרוכים בהם; (ג) זכויות יוצרים רשומות ולא-רשומות וכל זכויות אחרות ביצירה ספרותית, זכויות מחברים או זכויות מוסריות; (ד) סודות מסחריים, ידע יישומי, יכולת הדגמה (show-how), מושגים, רעיונות, שיטות, תהליכים, עיצובים, תגליות, שיפורים והמצאות, בין כשירי פטנט ובין אם לא; (ה) כל זכויות קניין רוחני, תעשייתי וזכויות קנייניות אחרות הקיימות כיום או שיהיו קיימות בעתיד בכל רחבי תבל; (ו) בקשות לרישום ורישומים, חידושים והארכות של כל אחד מהנזכרים לעיל; ו- (ז) זכויות ברישיון בלעדי/ לא-בלעדי בכל אחד מהנזכרים לעיל.
 6. המונח “תוכן של CoderZ” – כולל כל קניין רוחני, לרבות, טקסט, תוכנה, תסריטים, חומרים בכתב, גרפיקה, דמויות, תצלומים, צלילים, מוסיקה, סרטוני וידיאו, צירופים של קול ו-וידאו, תכונות אינטראקטיביות, ממשק משתמש וחווית משתמש, “מראה והרגשה” ומרכיבים אחרים המתקיימים באתר ובשירותים.
 7. מלבד כפי שמורשה בתנאים אלה, אתה לא תעתיק, תשעתק, תפיץ, תעביר, תשדר, תציג, תמכור, תיתן רישיון, או תנצל בדרך אחרת תוכן כלשהו של CoderZ לכל מטרה אחרת בהיעדר הסכמה מוקדמת בכתב של החברה. החברה שומרת על כל הזכויות שלא הוענקו במפורש באתר, בשירותים ובתוכן של CoderZ וכלפיהם. השימוש בשירותים או הגישה לאתר ולשירותים אינם מקנים לך זכויות כלשהן בתוכן של CoderZ.
 8. אתה מסכים לא לעקוף, לנטרל או לפגוע בדרך אחרת באמצעים הטכנולוגיים אשר מגנים, מונעים או מגבילים שימוש או העתקה של כל תוכן של CoderZ או אוכפים באופן אחר הגבלות על שימוש בשירותים או בתוכן של CoderZ המצוי בהם.
 9. בכפוף לתנאים, מוענק לך רישיון לא-בלעדי, לא-עביר, מוגבל והדיר לגשת לשירותים ולתוכן של CoderZ, ולהשתמש בהם. אינך רשאי להעתיק או לשוב ולמכור את השירותים. אינך רשאי לנצל

את הגישה לשירותים או לכל חלק מהם, לרבות ל-HTML, לסגנון המפל של הגיליונות או לכל רכיבי עיצוב חזותיים בדרך אחרת מלבד שימוש עצמי שלך בהתאם לתנאים.

 1. חל עליך איסור חמור לשנות, לעסוק בהינדוס-לאחור, לסגל או לפגוע בדרך אחרת בשירותים, לרבות באמצעי תרמית, ניצול, תוכנה אוטומטית, בוטים, כלי פיצוח, כלי שינוי או תוכנה לא-מורשית אחרת של צד שלישי על מנת לשנות או להפריע לאתר ולשירותים. אינך רשאי לשנות אתר אחר על מנת שישתמע באופן כוזב שהאתר האחר קשור לשירותים, ל-CoderZ או לכל שירות אחר שהחברה מספקת. אינך רשאי לקצור או לאסוף באופן אחר מידע אודות משתמשים, ללא הסכמתם המפורשת בכתב.
 2. לא תשתמש בשירותים באופן שעלול לפגוע בדרך כלשהי בזכויות הקניין הרוחני של החברה או של אחרים, או שהוא באופן כלשהו לא-חוקי, פוגעני, מאיים, משמיץ, מוציא לשון הרע, פורנוגרפי, בגדר תועבה או מפר תנאים אלה.
 3. אינך רשאי להשתמש בשירותים בכדי להעלות, לפרסם, לארח, או להעביר “דואר זבל”, דואר לא מוזמן בצובר, שירות מסרונים קצרים (SMS), וירוסים, תוכניות מחשב משתכפלות (“תולעים”) או כל קוד הרסני או זדוני אחר.
 4. אתה מאשר ומסכים, שמלבד הרישיון הלא-בלעדי המוענק בתנאים אלה, כל הבעלות, הרישיונות, זכויות הקניין הרוחני והזכויות והאינטרסים האחרים באתר, בשירותים ובתוכן של CoderZ, וכלפיהם, יישארו אך ורק בידיה של החברה.
 5. החברה שומרת על הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט בכל פעולה הנחוצה לדעתה ביחס לתוכן של משתמש המפר תנאים אלה, לרבות הסרתו.
 6. החברה שומרת על הזכות, מעת לעת ובכל עת, לשנות או להפסיק, באופן ארעי או קבוע, כל תכונה או מאפיין בקשר לאתר ו/או לשירותים, עם או ללא הודעה.
 7. החברה שומרת על הזכות להשעות ארעית את הגישה לשירותים לצרכים תפעוליים ובהם תחזוקה, תיקון או התקנה של שדרוגים, מעת לעת ובכל עת, וללא הודעה.
 8. אנו צריכים שתשמור סוד
 9. “מידע סודי” – פירושו, כל מידע, נתונים טכניים או ידע הנחשבים קנייניים או סודיים על ידי צד לתנאים אלה, לרבות מחקר, שירותים, המצאות, תהליכים, מפרטים, עיצובים, שרטוטים, תרשימים, מושגים, שיווק, טכניקות, תיעוד, קוד מקור, מידע אישי מזהה, מידע על תמחור, תהליכים, תוכניות ואסטרטגיות עסקיות ושיווקיות, מידע כספי והזדמנויות עסקיות של מי מהצדדים, לרבות בכתב, בעל פה או בצורה קריאה על ידי מכונה.
 10. אתה מסכים לנהוג בכל מידע סודי כבסוד, ולא לגלותו או להשתמש בו מלבד ככל שנחוץ לביצוע התחייבויותיך לפי תנאים אלה.
 11. משתמשי CoderZ מצהירים
 12. תוכן המשתמש שלך כולל ביטוי של התוכן של המשתמש שלך בעותק נייר, בגרסה אלקטרונית או בגרסאות אחרות.
 13. אתה האחראי הבלעדי לתוכן המשתמש שלך ולתוצאות העלאתו לשירותים באמצעות האתר. אתה מאשר, מצהיר ומתחייב שתוכן המשתמש שלך הוא יצירה מקורית שאתה יצרת.
 14. אתה מסכים עוד שתוכן של משתמש שתעלה באמצעות האתר לא יכיל חומר שלצד שלישי יש בו זכויות יוצרים, או חומר הכפוף לזכויות קנייניות של צדדים שלישיים אחרים, אלא אם בידך רשות

מהבעלים החוקי של החומר, או שיש לך זכות חוקית אחרת לפרסם את החומר ולהעניק לחברה את כל זכויות הרישיון המועברות בתנאים אלה.

 1. בכפוף למגבלות המפורטות במדיניות הפרטיות, אתה מסכים במפורש שהחברה תשלח אליך חומרי קידום מכירות ועלוני חדשות (“חומרי קידום מכירות ועלוני חדשות”) בדוא”ל, מסרוני טקסט ו- SMS ובאמצעים דומים אחרים.
 2. אל תחצה את הקו
 3. תקופת החברות שלך תתחיל במועד רישומך לשירותים ותמשיך עד לפקיעת השירותים או סיומם בהתאם לתנאים אלה.
 4. אתה רשאי לבטל את חברותך בשירותים בהודעה בכתב שלושים (30) יום מראש על ידי גישה לשירותים וביקור ב- www.goCoderZ.com. מטעמי אבטחה, ביטולים יבוצעו רק בכתובת ה- URL של ביטול החשבון בתוך השירותים. לא יתקבלו ביטולים בדוא”ל.
 5. החברה רשאית להשעות או להפסיק את תקופת החברות שלך לאלתר, ללא הודעה, בשל הפרה של תנאים אלה ו/או של מדיניות הפרטיות.
 6. במועד הקובע של סיום או פקיעת תקופת החברות שלך, החברה רשאית למחוק ולהשמיד את כל התוכן של המשתמש המאוחסן בשירותים. החברה אינה חייבת להודיע למשתמשים על מחיקת תוכן של משתמש.
 7. הם יורדים!
 8. הודעה. אם אתה בעל זכויות יוצרים ומאמין שתוכן מסוים באתר ו/או בקשר לשירותים מפר זכויות יוצרים שלך, באפשרותך למסור הודעה על כך. החברה רשאית לאפשר לגוף שהוא המקור של התוכן שעשוי להיות מפר לתת הודעה שכנגד. בכוונת החברה להסיר ללא-דיחוי כל תוכן הפוגע בתוכן של צד שלישי.
 9. משתמשים ראו הוזהרתם
 10. הגם שהחברה חותרת להגן על המידע האישי שלך, לא נוכל לערוב לכך כי הוא מובטח לחלוטין. מלבד כאמור בתנאים אלה במפורש, השימוש שלך באתר ובשירותים נתון לשיקול דעתך הבלעדי והוא על סיכונך בלבד. האתר והשירותים מסופקים “כמות שהם” ו”כפי זמינותם” ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS ללא אחריות מכל סוג. החברה מתנערת במפורש מכל התחייבויות מכללא או לפי דין מכל סוג בקשר לאתר ולשירותים, לרבות וללא הגבלה, מאחריות להתאמה למטרה מסוימת, לאופן ניהול עסקאות או לדרכי ביצוע.
 11. אתה מסכים שהשימוש שלך באתר ובשירותים הוא על סיכונך בלבד. החברה אינה מספקת מצגים או התחייבויות בנוגע למידת הדיוק או השלמות של התוכן של החברה או התוכן של כל אתרים המקושרים לאתר זה והיא אינה נוטלת אחריות או חבות לכל (I) שגיאות, טעויות או אי-דיוקים, (II) נזק גוף או נזק לרכוש, מכל סוג, הנובעים מגישתך לשירותים ומהשימוש בהם, (III) כל גישה או שימוש לא-מורשים לשרתים המאובטחים שלנו ו/או למידע הכספי המאוחסן בהם, (IV) כל הפרעה או הפסקה של שידור אל השירותים או מהם, (V) כל באגים, וירוסים, סוסים טרויאנים וכו’ שיועברו אל השירותים או באמצעותם על ידי כל צד שלישי, ו/או (V) שגיאות או השמטות בכל תוכן של משתמש או לכל אובדן או נזק מכל סוג כתוצאה משימוש בכל תוכן של משתמש שפורסם, נשלח בדוא”ל, הועבר או אופשר בדרך אחרת באמצעות השירותים.
 12. החברה אינה מתחייבת, מאמצת, ערבה או נוטלת אחריות לכל מוצר או שירות המפורסם או מוצע על ידי צד שלישי באמצעות השירותים או לכל שירותים או תכונות היפר-מקושרים באמצעות כל פרסומת דגל (באנר) או פרסומת אחרת, והחברה לא תהיה צד, או אחראית בכל דרך לניטור עסקה כלשהי בינך לבין ספק מוצרים או שירותים שהוא צד שלישי.
 13. הגבלות על משתמש של CoderZ
 14. החברה, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים או השליחים שלה לא יהיו אחראים כלפיך בשום מקרה בגין נזקים ישירים, עקיפים, אגביים, מיוחדים, עונשיים או תוצאתיים מכל סוג, עקב כל (I) שגיאות, טעויות או אי-דיוקים באתר או בשירותים, (II) נזק גוף או נזק לרכוש מכל סוג עקב הגישה שלך לאתר ו/או לשירותים והשימוש בהם, (III) גישה לא-מורשית או בשימוש באתרים המאובטחים שלנו ו/או לכל מידע אישי ו/או מידע כספי המאוחסנים בהם, (IV) כל הפרעה או הפסקה של שידור אל השירותים או מהם, (V) כל באגים, וירוסים, סוסים טרויאנים וכו’ שיועברו אל השירותים או באמצעותם על ידי כל צד שלישי, ו/או (VI) שגיאות או השמטות או לכל אובדן או נזק מכל סוג כתוצאה משימושך בשירותים, על יסוד אחריות, חוזה, בנזיקין, או על יסוד כל תורה משפטית אחרת, ובין אם לחברה ניתנה, או לא ניתנה, הודעה על אפשרות הנזקים האמורים. הגבלות האחריות שלעיל יחולו במידה המירבית ביותר המותרת על פי דין בסמכות השיפוט הרלוונטית.
 15. אחריותה הכוללת של החברה תוגבל לסכום השווה לסך כל דמי השימוש ששילמת לחברה בשלושת (3) החודשים עובר למקרה שממנו נובעת תביעת האחריות.
 16. אתה מאשר במפורש שהחברה לא תישא באחריות ללשון הרע, או להתנהגות פוגענית או לא-חוקית של צד שלישי, ושהסיכון לפגיעה או נזק מאלה חל עליך, בשלמותו.
 17. כמו כן, אתה מבין ומאשר שאתה עלול להיחשף לתוכן של משתמש שהוא לא-מדויק, פוגעני, לא-צנוע, או מעורר-התנגדות, ואתה מסכים לוותר, ומוותר בזאת, על כל זכויות או תרופות שבדין או ביושר שהיו עשויות להיות לך נגד החברה בקשר לכך.
 18. אתה מסכים להגן, לשפות ולמנוע פגיעה מהחברה, חברת האם, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והשליחים שלה, מפני/נגד כל תביעות, נזקים, התחייבויות, הפסדים, חבויות, עלויות או חוב והוצאות (לרבות, אך לא רק, שכ”ט עו”ד) שינבעו מ: (i) השימוש והגישה שלך לאתר ולשירותים; (ii) הפרתך כל תנאי מתנאים אלה; (iii) הפרה של כל זכות של צד שלישי על ידיך, לרבות, אך לא רק, כל קניין רוחני או זכות לפרטיות; או (iv) כל תביעה לפיה תוכן של משתמש שלך גרם נזק לצד שלישי.
 19. החברה לא תישא באחריות כלשהי כלפי המשתמש, בכל דרך, בקשר למחיקה ולהשמדה של תוכן של משתמש שהתארח באתר או באמצעות השירותים.
 20. סוף הדרך
 21. על תנאים אלה יחול הדינים של מדינת ישראל, מבלי להתייחס לכל עקרונות מתקל דינים. כל תביעה או מחלוקת בינך לבין החברה שתתגלע, כולה או חלקה, בשל השירותים, תוכרע על ידי בתי המשפט המוסמכים בתל-אביב, ישראל, להם תהיה סמכות השיפוט הבלעדית. תנאים אלה ומדיניות הפרטיות, וכן כל הודעות חוקיות אחרות שיפורסמו על ידי החברה אודות השירותים, ימצו את מלוא ההסכמה בינך לבין החברה בנוגע לשירותים.
 22. כל הודעה שיהא עלינו להמציא לך, לפי דין או לפי תנאים אלה, אפשר להמציא בשיטה שנועדה באופן סביר להביא לידיעתך בפועל את העניין המתואר בה, לרבות דוא”ל. אתה מסכים במפורש לקבל הודעות ומסרים אלה באופן זה.
 23. אם בית משפט מוסמך יפסוק שהוראה בתנאים אלה אינה תקפה, אי-התוקף לא יפגע בתוקף שאר ההוראות בתנאים אלה, שימשיכו לעמוד במלוא כוחן ותוקפן. ויתור על הוראה בתנאים אלה לא ייחשב כוויתור נוסף או מתמשך על הוראה זו או על כל הוראה אחרת, ומחדל של החברה לעמוד על כל זכות או הוראה לפי תנאים אלה אינו ויתור על זכות או הוראה כאמור.
 24. כותרות הסעיפים בתנאים אלה הינן לשם הנוחיות והאזכור בלבד ולא נועדו להגדיר, להגביל או לפרש את תוכן הסעיפים או התנאים ולא יהיו להן משקל, תוצאה או מסקנה משפטית כלשהם.
 25. תנאים אלה וכל זכויות ורישיונות אשר הוענקו בתנאים אלה לא יועברו או יומחו על ידיך, אולם החברה תהיה רשאית להמחותם ללא הגבלה.
 26. החברה אינה המעסיק שלך, ואתה אינך עובד של החברה. בינך לבין החברה לא נקשרים יחסי אמונים מכל סוג. אתה תהיה אחראי לשלם בעצמך כל מיסים החלים על הכנסה שתצמח לך בקשר לכל תוכן של משתמש שלך באמצעות השירותים. אין לך סמכות לכרות חוזים, להוציא כספים, או לפעול בדרך אחרת בשמה של החברה. דבר מהאמור בתנאים אלה לא ימנע מהחברה מלספק שירותים או להתקשר בקשרים עסקיים על כל חברה או יחיד אחרים.
 27. אתה והחברה מסכימים שכל עילת תביעה הנובעת או קשורה לשירותים חייבת להיתבע בתוך שנה אחת (1) מהתגבשותה. ולא – עילת תביעה זו תתיישן לעד. אתה מוותר בזאת על זכותך להשתתף כתובע, או חבר קבוצה, בכל תביעה ייצוגית לכאורה או הליכים ייצוגיים נגד החברה.
 28. סוף